Hall Of Frame 2024

5

บจก.โกลด์ไดมอนต์ คอร์ปอเรชั่น (เพ็ญพิชญา)

Vice President
3

หจก.แมงโม้ (ธนัญญา กาญจนารักษ์)

2

หจก.เดอะเจมส์ มาร์เก็ตติ้ง(กฤษณะ ไวยฉาย)

สุริยา ปะรินสารัมย์

1

บริษัท เดอะเจมส์อินโนเวชั่น จำกัด 1 ..

หจก.มันนี่พร็อพเพอร์ตี้ (นงนภัส กนกกุลพงศ์)

ซัลมา ยูโซ๊ะ

ธิดารัตน์ จันทร์แดง

พรปวีณ์ แสงจันทร์

ศุภลักษ์ วงศ์ตาผา

รัฐนันท์ กานต์อัครพงศ์

หจก.โกลด์มันนี่ พร็อพเพอร์ตี้ (ฐนะวัฒน์ เครือคำรดาภา)

สุภัคสร กุลจิตร

อนันต์วัฒน์ สุวรรณโชติ

หจก. รวิโรจน์9 (ณปภา ไกยสิทธิ์)

จันทนา เผนโคกสูง

กรุณา พานิชนาวา

ณัฐวัฒน์ ทองหนูนุ้ย

ธีระภัทร สุนา

สุมาลี ลักษณะศิริ

กฤตยา บุญทา

สุไรดา วาเยะ

นันท์นภัส เจริญผล

สุภาภรณ์ วงศ์ใหญ่

ชูศรี พุ่มเมือง