กฎระเบียบ บริษัท

กฎระเบียบข้อบังคับบริษัท การเป็นสมาชิก บริษัท เดอร์เจมส์ อินโนเวชั่น จำกัด

 • 1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 • 2. สมาชิก 1 คนสามารถสมัครได้ 1 รหัส

 • 3. ผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ต้องไม่เคยเป็นสมาชิกกับทางบริษัท ฯ มาก่อน หรือหากเคยเป็นสมาชิกแล้วต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสั่งสิ้นค้ากับทางบริษัทมานานอย่างน้อย 6 เดือน และหมดอายุสมาชิก (ขาดการรักษายอดเกิน 180 วัน)

 • 4. สมาชิกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎระเบียบข้อบังคับของการเป็นสมาชิกอย่างเคร่งครัดทั้งในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคตทุกประการ

 • 5. สมาชิกต้องไม่เผยแพร่ข้อมูล หรืออวดอ้างสรรพคุณสินค้าบริษัท ฯ เกินความเป็นจริง

 • 6. ห้ามสมาชิกบริษัทฯ บังคับซื้อสินค้าตลอดจนกักตุนสินค้าหรือบังคับผู้อื่นให้กักตุนสินค้าเกินความจำเป็นในการใช้สินค้าหรือขยายธุรกิจ

 • 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ และห้ามไม่ให้สมาชิกขายตัดราคาหรือขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาสมาชิกอย่างเคร่งครัด ซึ่งถ้าหากว่าบริษัทตรวจสอบและพบว่าสมาชิกมีความผิดจริงจะมีมาตรการดังนี้

          7.1 ในการกระทำความผิดครั้งแรก บริษัทฯ จะเรียกสมาชิกที่กระทำความผิดมาคุยเป็นการส่วนตัวเพื่อตักเตือน และให้เซ็นต์สัญญารับทราบความผิด และบริษัทฯ จะทำการบล็อค user ชั่วคราวเป็นเวลา 30 วัน

          7.2 หากว่าสมาชิกฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม แล้วยังกระทำความผิดเป็นครั้งที่ 2 บริษัทฯ จะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที และไม่สามารถมาเป็นสมาชิกของบริษัทฯได้อีก

 • 8. ห้ามมิให้สมาชิกวางขายสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายในร้านค้าขายปลีก ร้านสหกรณ์ ตลาดนัดขนาดเล็ก หรือตามสถานการณ์ที่ต่างๆ โดยเด็ดขาด เพราะก่อให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบ ไม่ยุติธรรมต่อสมาชิกท่านอื่นๆ

 • 9. อย่าละเมิดเครื่องหมายการค้าบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องการใช้ชื่อของบริษัท ฯ หรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง

 • 10. ห้ามสมาชิกเปลี่ยน หรือ ชักชวนให้ผู้อื่นเปลี่ยนสายงานโดยเด็ดขาดหรือชักจูงให้สมาชิกทำธุรกิจเครือข่ายอื่น เพราะจะเป็นเหตุให้เกิดความสับสนและแตกร้าว ขาดความรักความสามัคคีในองค์กร หากว่าบริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนมา และทำการตรวจสอบ และมีหลักฐานแล้วพบว่าสมาชิกมีความผิดจริงบริษัท ฯ จะดำเนินการดังนี้คือ

  วรรคสอง ห้าม สมาชิกพูดชักชวนบุคคลภายนอกให้เข้ามาเป็นสมาชิกในลักษณ์ที่หลอกลวงถึงค่าตอบแทนโดยเกินความเป็นจริงแลพูดในทำนองว่ามีรายได้โดยไม่ได้ทำงานหรือหลอกลวงถึงค่าตอบแทนโดยประการอื่นใดในทำนองให้บริษัทได้รับความเสียหาย หากสมาชิกไปชักชวนดังที่กล่าวมาและไปก่อความ เสียหายกับบุคคลภายนอกบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและบริษัทจะลงโทษสมาชิก

  วรรคสาม ห้ามสมาชิกทำธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายกันหรืออย่างอื่นอย่างใดที่ใกล้เคียงกันแม่กระทั่งการทำธุรกิจเกี่ยวกับการเทรดเหรียญคริปโตเคอเรนซี่

  วรรคสี่ หากสมาชิกกระทำความผิดตาม ข้อ 10 วรรคแรก วรรคสอง หรือ วรรคสาม หรือ หากว่าบริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนมา และทำการตรวจสอบ และมีหลักฐานแล้วพบว่าสมาชิกมีความผิดจริงบริษัท ฯ จะดำเนินการดังนี้คือ

          10.1 จะทำการตัดคะแนนสมาชิกที่กระทำความผิด พร้อมทั้งสายงานที่สมาชิกชักชวนให้ย้ายหรือเปลี่ยนสายงานมาทั้งหมด

          10.2 ไม่สามารถทำธุรกิจ รวมถึงรับรายได้ทุกช่องทางของบริษัท เป็นเวลา 90 วัน

 • 11. ห้ามสมาชิกทอดทิ้งสายงาน และลูกทีม จงให้บริการที่ดีแก่สมาชิกและลูกทีมสม่ำเสมอ และเมื่อชักชวนเข้ามาในสายงานแล้ว จะต้องให้คำแนะนำวิธีที่ถูกต้อง ให้กำลังใจ ให้ข้อมูลและจัดอบรมอย่างสม่ำเสมอ

 • 12. กรณีเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน หากจะทำธุรกิจ บริษัทฯ ให้สิทธิในการเลือกสมัครกับสายงานใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้สายงานของคนในครอบครัว แต่บริษัท ฯ ไม่อนุญาตให้โยกย้ายสายงานทุกกรณี

          12.1 กรณีมีการระบุผู้รับผลประโยชน์ บริษัทฯ กำหนดให้มีได้เพียง 2 ท่านเท่านั้น ซึ่งผู้รับผลประโยชน์จะต้องเป็นผู้ที่สืบสายเลือด หรือ เป็นสามี/ภรรยา ของสมาชิกเท่านั้น โดยบริษัทจะติดต่อผู้รับผลประโยชน์คนที่ 1 ก่อน ถ้าหากติดต่อไม่ได้จึงติดต่อผู้รับผลประโยชน์ลำดับที่ 2 ต่อไป

          12.2 กรณีผู้รับผลประโยชน์คนที่ 1 ก็เป็นสมาชิกของบริษัทฯ อยู่แล้ว และมีความประสงค์ที่จะรับผลประโยชน์ บริษัทสามารถให้สมาชิกทำธุรกิจได้ทั้ง 2 รหัส โดยที่รหัสที่ 2 ที่เป็นการรับผลประโยชน์ บริษัทจะระบุว่า “รับมรดก” ต่อท้าย

 • 13. สมาชิกมีสิทธิ์ จะได้รับผลประโยชน์ในระบบแผนการตลาด ตามระเบียบของบริษัท ทุกประการ

 • 14. สมาชิกต้องประพฤติ ปฏิบัติให้เหมาะสมกับการเป็นสมาชิกของบริษัท ฯ

          14.1 การให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

          14.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อลูกค้า และเพื่อนร่วมอาชีพ

          14.3 ไม่ทำให้ลูกค้า บริษัท ฯ และเพื่อนร่วมงานเสียผลประโยชน์

          14.4 ไม่ลด หรือเสนอที่จะลดผลประโยชน์เพื่อชักจูงใจลูกค้า

          14.5 ไม่กล่าวร้าย หรือ พูดลบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษํท ฯ ผู้บริหาร และเพื่อนร่วมอาชีพ

          14.6 หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพ เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ

          14.7 ประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรม รักษาไว้ซึ่งเกียรติ และ ศักดิ์ศรีแห่งคุณธรรม

 • 15. การลาออกจากการเป็นสมาชิกจากสาเหตุใดก็ตาม สามารถสมัครใหม่โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หลังจากการลาออกจากการเป็นสมาชิกบริษัท ฯ

 • 16. บริษัทไม่อนุญาตให้สมาชิกทำการสวมรหัสสมาชิก ทุกกรณี หากตรวจพบ จะทำการลบรหัสนั้นทันที

 • 17. การกระทำของสมาชิกอันจะนำไปสู่มาตรการลงโทษดังนี้

          17.1 สมาชิกฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท

          17.2 สมาชิกได้กระทำการอันเป็นที่เสื่อมเสียแก่บริษัท ฯ และผลิตัณฑ์ของบริษัทฯ

          17.3 สมาชิกกระทำการเป็นเหตุให้บริษัท ฯ เสียหายในการประกอบกิจการ

          17.4 สมาชิกได้แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกหรือข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

 • 18. มาตรการลงโทษ

          18.1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์ อักษร

          18.2 งดรับสิทธิประโยชน์อันพึงจะได้รับในรอบจ่ายนั้นๆ

          18.3 เพิกถอนสภาพออกจากการเป็นสมาชิก ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกผู้ใดผู้หนึ่ง ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรเมื่อบริษัทพิสูจน์หรือมีเหตุผลอันควรที่เชื่อถือได้ว่ามีพฤติกรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น

 • 19. หากเกิดกรณีพิพาทขึ้นระหว่างสมาชิกกับผู้ให้การสนับสนุน หรือ บริษัทฯ ให้ยึดเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

 • 20. การกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก

          20.1 ต้องกรอกข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้

          20.2 ผู้สมัครและผู้แนะนำและผู้คีย์ข้อมูลมีความรับผิดชอบร่วมกันในข้อมูลการสมัครสมาชิก

          20.3 การกรอกข้อมูลผู้สมัครต่างชาติ ผู้ที่ทำการกรอกข้อมูลจำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกครั้ง ก่อนที่จะทำการกรอกข้อมูล และต้องเป็นเอกสารที่ตรงกับผู้สมัคร อีกทั้งต้องกรอกข้อมูลสำหรับสมาชิกต่างประเทศเท่านั้น ห้ามกรอกข้อมูลสำหรับสมาชิกคนไทยโดย เด็ดขาด หากว่ามีการใช้เอกสารและกรอกข้อมูลไม่ตรงแล้วบริษัทตรวจพบ บริษัทจะทำการเรียกเก็บค่าสมัครเพิ่ม 20% และปรับให้สมาชิกท่านนั้นเป็นสมาชิกแบบ Worldwide โดยอัตโนมัติโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสมาชิกท่านั้นจะรับรายได้ตามโครงสร้างของต่างประเทศ

          20.4 หากบริษัท ฯ ตรวจสอบพบว่าข้อมูลการสมัครสมาชิกไม่เป็นความจริง บริษัทมีสิทธ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกในรหัสนั้น ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้าและไม่ชดเชยค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งสามารถเรียกค่าชดเชยความเสียหายจากสมาชิกได้ด้วย

          20.5 กรณีที่สมาชิกลืมรหัสผ่าน และต้องการขอใหม่ บริษัทจะทำการ วีดีโอคอล ไปยังสมาชิกรหัสนั้นๆ เพื่อตรวจสอบ และยืนยันตัวตนของสมาชิก เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง

 • 21. การสมัครเป็นสมาชิกบริษัท เดอะเจมส์ อินโนเวชั่น จำกัด ผู้สมัครต้องได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับในข้อตกลงทุกประการ เสมือนหนึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทางธุรกิจ

 • 22. การขาดสภาพการเป็นสมาชิกบริษัท ฯ (ขาดอายุเกิน 365 วัน) สมาชิกจะไม่สามารถรักษายอดได้ และจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เคยได้รับกับบริษัทฯ

 • การลาออกจาการเป็นสมาชิก หรือบอกยกเลิกสัญญา

  ในกรณีที่ทางสมาชิกต้องการลาออกจากการเป็นสมาชิก บริษัท เดอะเจมส์ อินโนเวชั่น จำกัด หรือ บอกยกเลิกสัญญา ที่ทำไว้กับบริษัท ฯ นั้นสมาชิกสามารถทำได้ โดยสมาชิกต้องแจ้งลาออกและบอกยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งมาที่บริษัท ฯ